Forex Trading Classroom

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประภาเนตรช่วยมารดา 2 2

mahaparamitaa 08:04 11910 30
Show more
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่... http://www.mahaparamita.com/?cat=1 พระโพธิสัตว์สอนว่า ไม่ควรนำเนื้อสัตว์ด้วยกรณีทั้งปวง ไม่ว่าสัตว์นั้นตายแล้ว หรือเราสั่งให้ฆ่าทุกชนิด มาเซ่นไหว้ เทพยดา เทพเจ้า บรรพบุรุษ สัมภเวสี และเจ้าที่เจ้าทาง เพราะทั้ง 2กรณี ล้วนก็เป็นเหตุให้สัตว์นั้นๆ ต้องตายลง ปกติดวงวิญญาณ หรือจิต ที่ออกจากสังขาร หรือ ร่างกายที่แตกดับสลายแล้วนั้น ไม่อาจจะบริโภค อาหารใดๆ ที่เป็นของหยาบ ที่เป็นของหนักเหมือนกับมนุษย์ได้อีก เพราะดวงวิญญาณนั้นๆ ไม่มีสังขารหรือร่างกายแล้ว ได้เพียงมองแล้วนึกคิด ปรุงแต่งอาหารเท่านั้นเอง สรุป!!! ห้ามนำเครื่องบูชาที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อ ของสรรพสัตว์ทั้งปวง มาเซ่นไหว้ทุกกรณี .. เทศกาล ตรุษจีน เช็งเม้ง เทศกาลเดือนเจ็ด งานบวงสรวง ที่ไหว้หมู เป็ด ไก่ (ซาแซ, โหงวแซ) จะเป็นการเพิ่มบาปให้เทวดา และคนที่เสียชีวิตไปแล้ว พวกเราได้ทำผิดพลาดไปแล้ว การฆ่าสัตว์เป็นบาปข้อที่1 ของศีล 5 และศีลทุกหมวด และทุกศาสนาก็ให้ละเว้นการฆ่า ดังนั้นการฆ่าสัตว์ หรือนำสัตว์มาเซ่นไหว้จะได้รับสิริมงคลได้อย่างไร...จากนี้ไป ขอให้เลิกฆ่าสัตว์ทุกกรณี ไม่เบียดเบียนเลือดเนื้อของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทุกกรณีนะครับ ... ขออนุโมทนาในกุศลจิตและความเมตตากรุณาของทุกท่าน ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่าน

Related Videos